Floraväktarexkursion till Kungsholmen

Åke Widgren

Den militära ön Kungsholmen utanför Karlskrona har länge varit känd för sin intressanta flora. Den första inventeringen gjordes redan 1908 av Carl Blom, som lät publicera sina fynd i Botaniska Notiser 1913. Under åren 1988–1991 återinventerades öns flora av Torborg Woxenius. 

Arterna antas ha följt med kalk och kalksten från Öland och Gotland i samband med att befästningen anlades, men även med barlast och fyllnadsjord samt med det gräsfrö som man sådde på befästningsvallarna. Några av de arter som fanns på ön i början av 1900-talet är sedan länge försvunna, men förvånansvärt många finns ändå kvar. Flera av dem är idag rödlistade och prioriterade inom floraväkteriet (Woxenius, i Fröberg 2006)

Efter 1991 har ön besökts flera gånger av Torborg Woxenius, Nadja Niordson, Bengt Nilsson och Kjell Pettersson, främst i syfte att inventera öns floraväktararter. Den senaste inventeringsinsatsen skedde 2011. 

År 2019 väcktes idén att göra en gemensam floraväktarexkursion till ön, med målsättningen att försöka återfinna och räkna så många som möjligt att de arter som ingår i floraväkteriet. Vi bestämde oss för att boka in en tur till ön den 31 maj 2019. Att få militärens tillstånd att besöka ön och inventera floran var inte svårt. Resan till ön skedde med hjälp av Karlskrona sjötaxi. Vi var 12 deltagare.

De flesta av ön intressanta arter växer på de gräsbevuxna befästningsvallarna. Vi hittade ganska snart ett hundratal plantor av grådådra Alyssum alyssoides (rödlistad som VU) på den sydöstra vallen. En annan intressant art var strimklöver Trifolium striatum, som är ovanlig i Blekinge men som en följd av den extrema torkan 2018 uppträdde i massförekomster under 2019, framförallt på Öland. 

Den art som dominerade på vallarna var raklosta Bromopsis erecta, ett storvuxet och tuvat gräs som tycks ha blivit alltmer dominerande under senare år och nu utgör ett hot mot flera av de rödlistade, konkurrenssvaga växterna. Andra vanliga arter på vallarna var fältkrassing Lepidium campestre och vårskärvfrö Noccaea perfoliata. Den sistnämnda har här sin enda aktuella växtplats i Blekinge. På den södra vallen hittade vi flera mindre fläckar med taggkörvel Anthriscus caucalis (VU), vilken också var känd därifrån sedan tidigare. På den sydvästra sidan hittade vi de första exemplaren av stor haverrot Tragopogon dubius (VU), men också extrema mängder av åkerkulla Anthemis arvensis (minst 10 000 plantor) i full blom. Vi kunde även studera murruta Asplenium ruta-muraria, på en av öns kalkstensmurar. 

Det medhavda fikat avnöts på på innergården. Alldeles intill bänkarna där vi satt hittade vi en del överblommade plantor av fågelarv Holosteum umbellatum (VU). Arten blommar mycket tidigt, redan i april, och går egentligen inte att räkna så sent som i slutet av maj. Fler intressanta arter på innergården var strimfibbla Leontodon saxatilis (bladrosetter) och mursenap Diplotaxis muralis. Efter fikapausen hittade vi ännu mer av stor haverrot, men också vit sminkrot Buglossoides arvensis var. arvensis (NT), vargtörel Euphorbia esula och purpurlök Allium hollandicum, som alla växte på insidan av vallarna.

Förutom alla spännande växter kunde vi även notera att det fanns en stor koloni av backsvala på ön (häckande i murarna). 

Efter en god floraväktarinsats var det så småningom var det dags att åka tillbaka till Karlskrona. Med undantag för den allra nordligaste delarna av vallarna hann vi med allt som var planerat.

Artlista över de intressantaste arterna

Grådådra Alyssum alyssoides  östra vallen (100 plantor)

Taggkörvel Anthriscus caucalis  södra vallen (9 plantor), södra vallens topp (32 plantor), västra sidan (500 plantor)

Stor haverrot Tragopogon dubius   västra vallens utsida (200 plantor), västra vallen utanför öppning i inre vallen (150 plantor), västra vallens insida i norr (50 plantor), östra vallens insida i norr (50 plantor)

Strimklöver Trifolium striatum  södra vallen (rikligt)

Vårskärvfrö Noccaea perfoliata  sydvästra vallen (rikligt)

Åkerkulla Anthemis arvensis  sydvästra vallen (10 000 plantor)

Klibbarv Cerastium glutinosum sydvästra vallen

Murruta Asplenium ruta-muraria  västra sidan

Vit sminkrot Buglossoides arvensis var. arvensis  östra vallens insida

Vargtörel Euphorbia esula  östra vallens insida

Purpurlök Allium hollandicum  östra vallens insida

Strimfibbla Leontodon saxatilis  innergården (spridda plantor)

Mursenap Diplotaxis muralis  innergården

Råttsvingel Vulpia myuros  östra sidan

Raklosta Bromopsis erecta   vallarna runt hela ön (dominerande art)

Sandlosta Anisantha sterilis   östra sidan

Citerad litteratur

Fröberg, L. 2006. Blekinges Flora. Kungsholmens Flora (Torborg Woxenius), sid 161–164. SBF-förlaget, Uppsala. 

Åke Widgren, Ronnebygatan 10, 371 32 Karlskrona                                                                                        E-post: cotula@gmail.com