Föreningsexkursion den 9 juni 2018

Söndagen den 9 juni hade föreningen en exkursion på temat hökfibblor Hieracium i Ronneby med omnejd, tillsammans med fibbleexperten Torbjörn Tyler. Sammanlagt 8 deltagare mötte upp vid samlingsplatsen intill viggenplanet norr om E22.

Första exkursionsmålet var berget vid vattentornet, strax öster om Ronneby centrum. Vid foten av berget växte rikligt med klippfibblor, som Torbjörn snabbt kunde bestämma till sjuhallafibbla Hieracium extensum. Sjuhallafibbla är en endemisk art som bara är känd från östra Blekinge, där den är relativt vanlig kring Ronneby och Karlskrona. Tillsammans med fibblan växte även armenisk pärlhyacint Muscari armeniacum, en art med ganska sentida odlingshistoria som ibland förvildas. Därefter följde deltagarna en stig upp över berget, och via vattentornet tillbaka till bilarna. Uppe på berget sågs bland annat grå kvastfibbla Pilosella x polioderma, som har få fynd i Blekinge och i skogen på väg nerför berget noterades förvildad röllikekrage Tanacetum macrophyllum som även den har få fynd i landskapet.

Nästa anhalt var Ronneby brunnspark, där det enligt gamla uppgifter skulle ha funnits parkfibblor, d v s arter av släktet Hieracium som inkommit med gräsfrö under 1700- eller 1800-talet. Vi hann inte mer än parkera bilarna förrän vi hittade en av de vanligare parkfibblorna i en grässlänt framför brunnshotellet, praktfibbla Hieracium grandidens. På samma plats växte även en okänd parkfibbla som insamlades och förhoppningsvis kan bestämmas av Torbjörn senare. Andra gräsfröinkomligar som påträffades var rödkämpar Plantago media, vitfryle Luzula luzuloides och fältkrassing Lepidium campestre. Vi hade hoppats att finna klippfibblor på någon av bergssluttningarna i parken, men någon sådan sågs inte. Däremot hittade Torbjörn och jag ett förvildat bestånd av vintertry Lonicera acuminata på en slänt bakom brunnshotellet. Vintertry har bara ett fåtal tidigare fynd i Blekinge.

Dagens sista exkursionsmål var Johannishus slottspark, som även den har äldre uppgifter om parkfibblor och andra gräsfröinkomligar. Norr om slottet hittades ett exemplar av praktfibbla, och i parken söder om slottet påträffades, efter en stunds letande, två arter av parkfibblor, vridfibbla Hieracium torticeps och H. crebriserratum (som saknar svenskt namn). Även de typiska gräsfröinkomlingarna vitfyle och parkgröe Poa chaixii hittades, den sistnämnda i mycket stora antal. I en åkerkant i slottsallén gjordes ett överraskande fynd av klätt Agrostemma githago (20 plantor), svartklint Centaurera nigra och banklint Centaurea × moncktonii. Ursprunget till dessa är osäkert, men den rimliga förklaringen är att de härstammar från någon form av ängsväxtodling föregående år. 

Det var som helhet en trevlig och givande exkursion, som framförallt visade att det lönar sig att söka efter parkfibblor och andra gräsfröinkomlingar i gamla parkmiljöer. 

Åke Widgren