Algsektionen

Avsikten med algsektionen är att kartlägga den marina och limniska algflorans kvalitativa och kvantitativa sammansättning i Blekinge. 

Arbetet skall i första hand resultera i en checklista. Torgny von Wachenfeldt svarar för den marina delen, Åke Widgren för uppgifter om kransalger och Roland Bengtsson för den limniska floran. Nya fynd kan rapporteras till respektive ansvarig.

Foto: Jenny Hertzman

Marina algfloran

Antalet marina makroalger (flercelliga alger) uppgår till cirka 120 arter. Till dessa kommer några sötvattensarter som vandrat ut i havet i vikar med låg salthalt. Av de marina arterna är 50 grönalger, 40 tillhör ordningen brunalger och 27 är rödalgsarter. Av grönalgerna är sju arter kransalger. En av dessa är den för Östersjön endemiska arten raggsträfse Chara horrida. Huvuddelen av arterna är ettåriga (annuella) medan drygt ett tiotal arter är fleråriga . Många arter, cirka 40, är trots begreppet makroalger mycket små och oftast mindre än en millimeter och är därför inte synliga för blotta ögat (se bild på grönalgen Pringsheimiella scutata). Några arter är ishavsrelikter.

Grönalgen Pringsheimiella scutata växande på Polysiphonia nigrescens. Foto: Torgny von Wachenfeldt
 

Några mera omfattande undersökningar av den marina floran har inte gjorts sedan mitten av 1930-talet då Tore Levring samlade material till sin doktorsavhandling ”Studien ὔber die Algenvegetation von Blekinge, Sὔdschweden” 1940.

Florans sammansättning har troligen förändrats sedan dess och en del arter har inte observerats under 2000-talet.

Limniska algfloran

Någon samlad bild av den limniska algfloran i Blekinge finns inte dokumenterad.

Kontakt

Torgny von Wachenfeldt: eotv.wachenfeldt (at) gmail.com
Roland Bengtsson: roland.bengtsson (at) mikroalg.se
Åke Widgren: cotula (at) gmail.com