Svampsektionen

Svampsektionen arbetar med att inventera och kartlägga så många som möjligt av de svamparter som förekommer i länet.

Förutom övervakning av kända lokaler så inventeras även nya lokaler. Totalt har mer än 2500 arter påträffats i länet. Vid inventeringarna har svamparter noterats som är nya för Blekinge och Sverige och även nya för vetenskapen. På några orörda små öar i Mörrumsån gjordes ett uppmärksammat fynd av en dittills okänd svampart som har fått det svenska namnet vit stjärnnavling. Det vetenskapliga namnet är Hygroaster lacteus.

Länets viktigaste svampbiotoper är gamla ädellövskogar, lundar och lövängar med lång trädkontinuitet. Några av länets främsta ansvarsarter är tickor som lever på ek och bok t.ex. eklackticka, hartsticka, tårticka och skillerticka.
Svampsektionens inventeringar ska så småningom resultera i en bok motsvarande Blekinges flora.”

Kontaktperson

Jonny Svensson
Tel: 0459-833 45
Epost: jonny.g.a.svensson@gmail.com