Om Blekinges Flora

Föreningen Blekinges Flora bildades för att främja den botaniska verksamheten i landskapet. Föreningen grundades 1994 som en fortsättning på det nyligen avslutade inventeringsprojektet.

Vi har möten två gånger per år med föredrag och dessutom exkursioner på våren, sommaren och hösten. Kallelse skickas ut 2-3 gånger per år och innehåller, utöver föreningsaktiviteter, även ett meddelande med botaniskt innehåll. Vi ägnar oss åt både blomväxter och olika kryptogamgrupper (mossor, lavar, svampar, alger). Föreningen har dessutom s. k. floraväktarverksamhet, där lokaler för arter som bedöms som hotade (rödlistade arter) regelbundet besöks för en bedömning av populationens storlek, samt eventuella förändringar och/eller hot på lokalen. 1998 startade föreningen ett svampprojekt, med syfte att inventera alla storsvampar i Blekinge under en period på 10-15 år. Vi deltager även i Blommornas dag med flera lokala exkursioner i juni månad. Föreningen har sedan några år tillbaka en egen tidskrift, Blekingebläddran, som utkommer en gång om året.