Floraväktarna

Floraväktarna är ett ideellt nationellt nätverk av naturintresserade som vakar över våra hotade växter. Att kartlägga och följa upp lokalerna för dessa växter är en viktig del i arbetet att bevara den biologiska mångfalden.

Resultaten från floraväkteriet är också ett mycket viktigt underlag vid de revideringar av den nationella rödlistan som sker vart femte år. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av floraväkteriet på nationell nivå. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen.

I Blekinge har floraväkteriet pågått sedan 1994, till en början i ganska blygsam omfattning, men under de senaste 20 åren har verksamheten vuxit alltmer och sedan boken Blekinges Flora kom ut 2006 har den blivit föreningens kanske viktigaste uppgift. Under 2021 har vi haft omkring 25 aktiva floraväktare; de flesta är medlemmar i Föreningen Blekinges Flora. Varje år besöker Blekinges floraväktare 500 – 600 växtplatser för sällsynta eller utrotningshotade arter. Floraväktaren räknar antalet plantor av den hotade arten och noterar även förhållanden som kan skada växtplatsen eller växten. Ibland eftersöks även nya växtlokaler för floraväktararter.

Blekinge tillhör trots sin ringa areal de mest aktiva floraväktardistrikten i landet. Det totala antalet växtlokaler som ingår i floraväkteriet i Blekinge (inklusive tidigare floraväktararter) uppgår till drygt 4 600 omfattande ca 150 olika taxa (januari 2022). Varje år brukar vi specialinventera någon utvald rödlistad växt som tidigare varit förbisedd eller bristfälligt känd. Aktuella exempel är småvänderot (under 2020-21, kal knipprot (under 2021) och knärot (prioriterad 2022). Resultaten av inventeringarna publiceras fortlöpande i föreningens tidskrift Blekingebläddran. Mer om vår verksamhet genom åren finns att läsa i de årliga redovisningar vi skickar in till Svenska Botaniska Föreningen (se flik x).

Du som har tillgång till internet rapporterar fynden i Artportalen. Sedan 2021 finns också möjlighet att rapportera via Floraväktarappen, som du kan installera på din telefon. Har du inte tillgång till Artportalen eller möjlighet att använda appen kan du välja att lämna dina uppgifter till floraväktarsamordnaren (se nedan) som sedan för in uppgifterna. Handledning för floraväktare finns på Svenska Botaniska Föreningens hemsida (se länk nedan).

Förutom de egentliga floraväkteriet gör vi också en del floravårdsinsatser. Sedan några år tillbaka har vi restaurerat och skött en växtplats för majnycklar vid Kuggeboda i Ronneby kommun, samt en liten slåtteräng med hybriden majnycklar x Jungfru Marie nycklar i östra Blekinge.

Det är inte svårt att vara floraväktare och alla är välkomna att hjälpa till. Visst vill du väl delta? Du belönas med frisk luft, motion och vetskapen om att du gör något viktigt för vår flora. Våra hotade växter behöver all den hjälp som landets floraväktare kan ge! Är du intresserad av att vaka över någon eller några arter i eller kring din hemkommun hör av dig till Åke Widgren som samordnar insatserna i Blekinge!

Floraväktarnas i Blekinge årsredovisningar

Redovisning 2021
Redovisning 2020
Redovisning 2019
Redovisning 2018
Redovisning 2017
Redovisning 2016
Redovisning 2015
Redovisning 2014
Redovisning 2013
Redovisning 2012
Redovisning 2011

Vill du läsa mer om floraväkteriet kan du besöka någon av följande hemsidor

slu.se – Floraväktarna

sbf.c.se – Floraväktarna

naturvardsverket.se – Floraväktarna