1994-03-14

Stadgar

Syfte

§1 Föreningens syfte är att främja den botaniska verksamheten i Blekinge genom främst:

 1. Exkursioner och möten.
 2. Bidrag till ytterligare kunskap rörande landskapets flora.
 3. Inventering och bevarande av hotade växtarter.

Medlemmar

§2 Föreningen är öppen för alla intresserade. Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgiften. Hedersmedlemmar kan utses genom enhälligt beslut av styrelsen.

Styrelse

§3 Föreningens styrelse väljs på två år, varvid halva antalet ledamöter väljs på jämna år och andra halvan på udda år. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärenden inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Årsmöten och övriga föreningsmöten

§4 Årsmöte skall inträffa vid föreningens vårmöte och ha följande dagordning:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt två justeringsmän.
 2. Föredragning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året.
 4. Beslut om årsavgiftens storlek.
 5. Beslut om styrelsens storlek.
 6. Val av styrelse med ordförande.
 7. Val av två revisorer, en revisorsuppleant och en valberedning på två personer.
 8. Övriga frågor.

Extra föreningsmöte kan utlysas om styrelsen anser det befogat eller om revisorerna kräver det. Kallelse till föreningsmötena utfärdas senast tre veckor i förväg.

§5 Styrelsen beslutar om vilka ärenden som bör föredragas på föreningsmöte. En fråga skall bordläggas om minst 1/3 av de närvarande föreningsmedlemmarna så kräver. Dock får inte samma ärende bordläggas mer än en gång. Beslut vid föreningsmöte tas normalt med acklamation, men om medlem begär öppen eller sluten omröstning skall sådan genomföras. Enbart medlemmar närvarande vid mötet är röstberättigade.

Stadgeändringar

§6 Förslag till ändring av stadgarna skall minst tre månader före ett föreningsmöte inlämnas skriftligen till styrelsen, som skall behandla förslaget och annonsera det till närmast följande föreningsmöte. Stadgeändring kan ske efter beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena måste vara årsmöte.

§7 Upplösning av föreningen kan ske efter beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten, varav det ena måste vara ett årsmöte. Dessa skall även besluta om dispositiÛonen av föreningens tillgångar.