Floraväktarna

Floraväktarna är ett ideellt nationellt nätverk av naturintresserade som vakar över våra hotade växter. Att kartlägga och följa upp lokalerna för dessa växter är en viktig del i arbetet att bevara den biologiska mångfalden.

Resultaten från floraväkteriet är också ett mycket viktigt underlag vid de revideringar av den nationella rödlistan som sker vart femte år. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av floraväkteriet på nationell nivå. De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i länen.

I Blekinge har floraväkteriet pågått sedan 1994, till en början i ganska blygsam omfattning men under de senaste 10 åren har verksamheten vuxit allt mer och sedan boken Blekinges Flora kom ut 2006 har den blivit föreningens kanske viktigaste uppgift. Under 2013 har vi haft 15 – 20 aktiva floraväktare; de flesta är medlemar i Föreningen Blekinges Flora. Varje år besöker Blekinges floraväktare 400 – 600 växtplatser för sällsynta eller utrotningshotade arter. Floraväktaren räknar antalet plantor av den hotade arten och noterar även förhållanden som kan skada växtplatsen eller växten. Ibland eftersöks även nya växtlokaler för floraväktararter.

Blekinge tillhör trots sin ringa areal de mest aktiva floraväktardistrikten i landet. Det totala antalet växtlokaler som ingår i floraväkteriet i Blekinge uppgår till nära 3 000 omfattande 126 olika taxa (januari 2013). Vissa år har vi specialinventerat utvalda rödlistade växter som tidigare varit förbisedda eller bristfälligt kända. Aktuella exempel är klotigelknopp Sparganium erectum subsp. oocarpum, sydspärgel Spergula arvensis subsp. arvensis, sumpmaskros Taraxacum intercedens och liten kärrmaskros T. litorale. Resultaten av inventeringarna publiceras fortlöpande i föreningens tidskrift Blekingebläddran.

Du som har tillgång till internet kan nu rapportera fynden direkt i nya Artportalen.  Eftersom nästan allt är annorlunda jämfört med i gamla Artportalen planerar vi att någon gång före sommaren anordna en träff för de som är intresserade, där vi går igenom olika funktioner i Artportalen, bl a hur man rapporterar floraväktaruppgifter.  Har du inte tillgång till internet kan du välja att lämna dina uppgifter till floraväktarsamordnaren (se nedan) som sedan för in uppgifterna.

Det är inte svårt att vara floraväktare och alla är välkomna att hjälpa till. Visst vill du väl delta? Du belönas med frisk luft, motion och vetskapen om att du gör något viktigt för vår flora. Våra hotade växter behöver all den hjälp som landets floraväktare kan ge! Är du intresserad av att vaka över någon eller några arter i eller kring din hemkommun hör av dig till Åke Widgren som samordnar insatserna i Blekinge!

Vill du läsa mer om floraväkteriet kan du besöka någon av följande hemsidor:

slu.se - Floraväktarna

sbf.c.se - Floraväktarna

naturvardsverket.se - Floraväktarna

Kontakt

Åke Widgren: cotula (at) gmail.com

 
What do you want to do ?
New mail