Göholm

Göholm – av Åke Widgren (lavar/vedsvampar kompletterat av Joakim Hemberg Andersson)
Göhalvön, d.v.s. områdets västra del, är lättillgänglig med bil. Enklast är att parkera vid
Gökalvs badplats, men man kan också utgå från Gö fiskeläge. För den som vill botanisera i
områdets östra delar finns parkeringsmöjligheter vid Millegarne badplats samt vid fågeltornet
öster om Bredasund.
Allmän beskrivning
Göholms gård är med sina 680 ha en av Blekinges största egendomar. Här finns också länets
största sammanhängande ekskogsområde, ca 300 ha stort. Huvuddelen av ekskogen är
koncentrerad till Göhalvön, d.v.s. halvön som sträcker sig från Nötanabben i norr till Göudde i
söder, och många av ekarna är gamla eller mycket gamla. På Nötanabben finns ett av Blekinges
vackrast belägna järnåldersgravfält. Vid Brunnsviken nordväst om gården ligger konteramiral
Johan Pukes gravkapell. Johan Puke, Göholms mest berömde ägare, är främst känd för att ha
lett den Svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken 1790. Öster om Göhalvön finns en
grund och delvis avsnörd havsvik, Bredasund, som står i förbindelse med havet genom en kanal
kallad Smalasund. Viken och dess stränder är inte enbart intressanta från florasynpunkt utan är
också en bra fågellokal. Ett fågeltorn finns på östra sidan. Hela området, såväl skogen som
våtmarkerna, hyser också stora entomologiska värden. En mängd ovanliga arter av skalbaggar
och fjärilar har påträffats. Större delen av Göholm är naturreservat sedan 2008. Delar av
området ingår i Natura 2000.
Vegetation och flora
Merparten av Göholms ekskog är av hedtyp, med artfattigt fältskikt av gräs och ris. Inom rikare
delar, med inslag av alm, ask och lind i trädskiktet, finns dock ängslövskogsflora med arter som
gulsippa Anemone ranunculoides, hässleklocka Campanula latifolia, dvärghäxört Circaea
alpina, natt och dag Melampyrum nemorosum, lundslok Melica uniflora, samt sårläka Sanicula
europaea. På flera ställen förekommer bestånd av slokörnbräken Pteridium aquilinum ssp.
aquilinum och vid stigen strax norr om Gökalvs badplats klänger imponerande exemplar av
murgröna Hedera helix i de gamla ekarna. Den ovanligaste kärlväxten som hittats i skogarna
vid Göholm är nästrot Neottia nidus-avis. Väster om den delvis avsnörda viken Bredasund
finns områdets enda bokbestånd, en 10 ha stor naturskog med gamla träd samt talrika
högstubbar och lågor.
På halvöns västra sida finns inslag av mer eller mindre unika våtmarker. Särskilt intressant är
Boamossen, en ca 1 ha stor tallmosse belägen endast 100 meter från havsstranden. Mossen är
bevuxen med grova, gamla tallar som bl.a. hyser talrika exemplar av den relativt ovanliga
talltickan Phellinus pini, en art som indikerar lång tallkontinuitet. Norr om Boamossen finns ett
system av små al- och gransumpskogar där man kan hitta för kustbygden ovanliga arter som
skvattram Rhododendron tomentosum och hjortron Rubus chamaemorus. Mycket
anmärkningsvärt var det fynd av brandticka Pycnoporellus fulvens som gjordes på en gammal
granlåga i en av sumpskogarna 1997, vilket var första gången arten hittades i Blekinge. Under
senare år har den hittats i ytterligare många områden i länet.
De gamla träden, främst ekarna och bokarna, hyser inom hela Göholm en mycket intressant
flora av trädlevande lavar och svampar. I samband med Skogsstyrelsens inventering av
nyckelbiotoper (skogsbestånd med förekomst av rödlistade växter och djur) har under det
senaste årtiondet cirka 30 rödlistade arter påträffats, flera av dem i mycket stor mängd. En av
områdets karaktärsarter är liten sönderfallslav Bactrospora corticola som förekommer på
hundratals ekar inom Gömarken. Till de mer exklusiva arterna hör den akut hotade
skorpdagglaven samt ädelkronlav, blå halmlav, gammelekslav och fläderlundlav. Göholm
framstår idag som ett av Blekinges, och kanske rentav ett av landets artrikaste områden för
rödlistade epifytiska lavar. I området finns även ett stort antal rödlistade vedsvampar, bl.a.
tårticka, blekticka, korallticka och silkesslidskivling.
För den som vill botanisera bland strandväxter har Göhalvön mycket att ge. Längs sträckan
mellan Göudde och Gökalv förekommer olika strandtyper som blockstrand, klippstrand,
sandstrand och fragment av havsstrandäng. Ett stycke nordväst om Göudde finns en strandvall
av grovkornig sand som är en av få fastlandslokaler i Blekinge för strandkål Crambe maritima.
Arten växer här i öppen sand tillsammans med bl.a. vejde Isatis tinctoria, strandråg Leymus
arenarius och rågvallmo Papaver dubium. Bland block och klipphällar utbreder sig också vida
bestånd av kvanne Angelica archangelica, en av artens östligaste förekomster i länet. På halvön
finns också Blekinges enda kända växtplats för flädervänderot Valeriana sambucifolia samt en
lokal för vårkällört Montia minor. Dessutom finns flikros Rosa balsamica på flera ställen på
halvön, bl.a. NV om Göudde.
På östsidan av Göhalvön, sydväst om bron över Smalasund, finns ett sandigt strandnära område
med intressant torrängsflora. Klibbglim Silene viscosa finns här på sin enda fastlandslokal i
Blekinge. Arten är känd sedan gammalt men området hyser även andra intressanta arter. I de
glesa vassarna och strandängarna vid Bredasund, finns en artrik strandängsflora som bl.a.
innehåller ängsnycklar Dactylorhiza incarnata, krissla Inula salicina, ormtunga Ophioglossum
vulgatum, ängsskära Serratula tinctoria och klöverärt Tetragonolobus maritimus.
Litteratur
Länsstyrelsen i Blekinge län, 1990. Göholm – Naturvärden och markhistoria. Länsstyrelsen i
Blekinge län – Meddelande 1990: 2.
Widgren, Å. 1990. Naturen på Göholm. Blekinges Natur årsbok 1990.